รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการป้องกันรักษาป่า ตามข้อสั่งการ อปม.

3 ตุลาคม 2566 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า การเก็บรักษาไม้และของกลาง ตามข้อสั่งการจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีนายสมภพ ค้าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าของศูนย์ฯ สถานการณ์ และข้อมูลทั่วไปในภาพรวม ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่า สืบเนื่องจากการขยายผลการจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้ และมีผลในทางลึกชี้ให้เห็นว่า พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีด่านพรมแดนภูดู่ เป็นแหล่งพักไม้ผิดกฎหมายก่อนส่งออกไปต่างประเทศและใช้เป็นเส้นทางขนไม้ที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับสถานการณ์ขบวนการลักลอบตัดไม้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจึงขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนลงพื้นที่ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ โดยขอเน้นย้ำในประเด็นเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นแรงประสานในการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงและเป็นพื้นที่ล่อแหลมทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ จึงขอให้ดำเนินการมาตรการในพื้นที่ ดังนี้

  1. พื้นที่ล่อแหลม ต่อการตัดไม้ทำลายป่า
  2. พื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกพื้นที่
    ทั้งนี้ ได้รับเรื่องหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.1 (วังเบน) ที่ประสบปัญหาดินโคลนถล่ม
    ทำให้หน่วยได้รับความเสียหาย ซึ่งจะประสาน สผส. และ สปฟ. เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
    และแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content