กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ31 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก “ประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกินอย่างพอเพียง” เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการประชุมฯ ได้เห็นชอบการมอบหมายประธานอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของ คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 4 จำนวน 11 จังหวัด รวมทั้งเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนงานงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2568 – 2571)

Leave a Comment

Skip to content