กรมป่าไม้ ร่วมงาน ESG Symposium 2023 ผนึกกำลัง ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5 ตุลาคม 2566 ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง และนายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน SCG Symposium 2023 : Accelerating Change towards Inclusive Transition to Low-carbon Society ในฐานะที่กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีส่วนผลักดันการดำเนินการด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เสมอมา พร้อมทั้งจะเป็นแนวร่วมในการเร่งหาแนวทางความร่วมมือลดความรุนแรงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ESG เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “Thailand – Accelerating Changes Towards Low-carbon Society” จากการระดมไอเดีย 4 ด้าน ได้แก่ NDC Accelerator พลังงานสะอาด เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content