กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

31 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมและร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ “เครือข่ายพลเมืองรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นควันไฟป่า” ซึ่งจัดโดยสมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้แนวทางมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมาย ทั้งระดับบัญญัติและอนุบัญญัติ ในกฎหมายป่าชุมชน และวางแผนแนวทางการจัดตั้งกลไกร่วมขับเคลื่อนยกระดับป่าชุมชนในรูปแบบคณะทำงานและเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยในเวทีดังกล่าว รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไป? ประเทศไทยจึงต้องการให้ชุมชนปกป้องป่าและจัดการป่าอย่างยั่งยืน และควรทำอย่างไร” ซึ่งป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อย 40% โดยแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 25 % ป่าเพื่อการเศรษฐกิจ 15% รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 55% โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ 35% พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ 15% และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 5%

Leave a Comment

Skip to content