กรมป่าไม้ ร่วมการประชุม The Ninth Session of the assembly

25-26 ตุลาคม 2566 AFoCO Secretariat Office กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายบรรณารักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นางอินทิรา รัตนวงศา ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สผส. เข้าร่วมการประชุม The Ninth Session of the Assembly จัดโดย Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 13 ประเทศ และประเทศสังเกตการณ์อีก 1 ประเทศ โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการพิจารณาแผนงาน งบประมาณ และกิจกรรมของ AFoCO

Leave a Comment

Skip to content