กรมป่าไม้ ร่วมกับ FAO แถลงข่าวแพลตฟอร์ม eTree ขึ้นทะเบียนแหล่งปลูกไม้ถูกกฎหมายในไทย

5 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นประธานแถลงข่าวแพลตฟอร์ม eTree ขึ้นทะเบียนแหล่งปลูกไม้ถูกกฎหมาย สนับสนุนให้เกิดการค้าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีนายจงสถิตย์ อังวิทยาธร ผู้ประสานงานโครงการค้าไม้ยั่งยืนของประเทศไทยใน UN-REDD และผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมงานโดยกรมป่าไม้และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม eTree ขึ้น เพื่อรองรับการลงทะเบียนการปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่าได้ ซึ่งระบบ eTree จะอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ทั้งในด้านบริหารจัดการไม้ การจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง การตัดไม้ที่ขึ้นในที่ดินและขนย้ายไปจำหน่าย โดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน และแบบน้ำหนัก/ปริมาตร ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถลดความเสี่ยงของไม้และสินค้าไม้ผิดกฎหมายที่จะเข้ามาหมุนเวียนในตลาด และตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดได้ เมื่อไม้และสินค้าไม้ในตลาดนั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ตลาดสินค้าไม้จะขยายตัวและเกิดการค้าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ปรับกลยุทธ์การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า โดยใช้แพลตฟอร์ม eTree สนับสนุนปลูกป่าเศรษฐกิจและการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย พร้อมช่วยเกษตรกรจัดการป่าปลูกได้ครบวงจร และเพิ่มการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า 40% ในปี 2580

Leave a Comment

Skip to content