กรมป่าไม้ รับนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี 67 มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน

3 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมมอบนโยบายจัดทำงบประมาณ ปี 2567 พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ตลอดจนต้องขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความสมดุลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นสำคัญ

Leave a Comment

Skip to content