กรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566

3 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และสำหรับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา
ร่างกำหนดการในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

Leave a Comment

Skip to content