อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

29 กันยายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า และการเก็บรักษาไม้และของกลาง ในความรับผิดชอบของ สจป. 2 (เชียงราย) โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าของสำนักฯ ในภาพรวม
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่า การลักลอบตัดไม้ การขนไม้ของกลาง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้และการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ มีการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้จากพื้นที่อนุรักษ์และมีการขยายผลการจับกุมมาในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขอให้ผอ.ศูนย์ป่าไม้พะเยากำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน การลาดตระเวน การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจนถูกต้อง รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดภาระ ปัญหา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเร่งทำรายงานเข้าสู่ส่วนกลางโดยเร็วในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจตราลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการยึดถือครองพื้นที่ โดยเน้นย้ำพื้นที่หลังเกิดไฟไหม้ สำหรับไม้ของกลาง รวมถึงเครื่องมือในการกระทำผิด ให้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ หรือให้หน่วยงานอื่น ๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาเรื่องการเฝ้าระวัง และการดูแลรักษา การเสื่อมสภาพ สำหรับแนวทาง หนังสือสั่งการ พ.ร.บ. หรือข้อกฎหมายใหม่ ๆ ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจเพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง
ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะในบางประเด็นจะรับเรื่องไปติดตาม หาแนวทางแก้ไขรวมทั้งนำไปรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังขอให้ทาง สจป. 2 (เชียงราย) เร่งติดตามประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ด้วย เพื่อเตรียมการชี้แจงและรายงานในลำดับต่อไป

Leave a Comment

Skip to content