อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จ.เชียงใหม่


16 กันยายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายเรื่อง การพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ จากนั้นได้เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และรับฟังการบรรยายผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำไปสู่ป่าเป็นธนาคารอาหารของชุมชน เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริ ด้วยระบบเหมืองไส้ไก่ (คูคลองก้างปลา) ระบบฝาย (Check Dam) และระบบน้ำฝนตามธรรมชาติ รวมทั้งได้เยี่ยมชมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง โดยประโยชน์ที่ 4 คือ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยคงความชุ่มชื้นเอาไว้ เกิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าเปียก ซึ่งสามารถลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นยางนาไว้ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จานชามจากใบไม้ ของป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งนำใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงในป่ามาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นจานชาม สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content