อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

15 กันยายน 2566 ศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 เชียงราย

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมตรวจราชการพร้อมคณะ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภออื่นใกล้เคียง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการค้าชายแดน การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของบุคคล และเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ให้ความสำคัญของประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงสิทธิในที่ดินทำกินในเขตป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Leave a Comment

Skip to content