อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมาย รองอธิบดีกรมป่าไม้ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า

27 กันยายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 3 (ลำปาง) โดยมี นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าของสำนักฯ ใน 3 ด้าน คือ
1) ผลการดำเนินงานตามแผนหยุดยั้งการบุกรุกทำลายเพื่อฟื้นฟูป่า
2) สถิติการตรวจยึด จับกุม ดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
3) ผลการดำเนินงานระบบพิทักษ์ไพร
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่า การลักลอบตัดไม้ การขนไม้ของกลาง ตลอดจนคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) มีพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบขนาดใหญ่ และถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในการกระทำความผิดด้านป่าไม้ จึงขอกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน การลาดตระเวน การดรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจนถูกต้องรวมถึงการระวังชี้ การตรวจสอบเอกสารบัญชีไม้ของโรงเลื่อย โรงค้าไม้ รวมทั้งหมั่นตรวจตราลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการยึดถือครองพื้นที่ สำหรับไม้ของกลางรวมถึงเครื่องมือในการกระทำผิด ให้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ หรือให้หน่วยงานอื่น ๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาเรื่องการเฝ้าระวังและการดูแลรักษา การเสื่อมสภาพ ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะในบางประเด็นอาจต้องนำไปพิจาธณาในระดับกรมหรือกระทรวง ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content