อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมาย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า และการเก็บรักษาไม้และของกลาง

26 กันยายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมีว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันรักษาป่าของสำนักฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

1) การป้องกันรักษาป่า สรุปสถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

2) ข้อมูลปัญหาการทำไม้ในพื้นที่ความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานการสนธิกำลังตั้งจุดสกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยง

3) การบุกรุกพื้นที่ป่า มาตรการการตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุก การดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่พักนักท่องเที่ยว รายงานความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และ

4) การเก็บรักษาไม้และของกลาง

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่า การลักลอบตัดไม้ การขนไม้ของกลาง ตลอดจนคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจนถูกต้อง รวมถึงการระวังชี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง และขอให้หมั่นตรวจสอบบัญชีไม้ของโรงเลื่อย โรงค้าไม้ รวมทั้งหมั่นตรวจตราลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับไม้ของกลาง รวมถึงเครื่องมือในการกระทำผิดต่าง ๆ ให้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ หรือให้หน่วยงานอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อลดปัญหาเรื่องการเฝ้าระวัง และการดูแลรักษา การเสื่อมสภาพ

Leave a Comment

Skip to content