รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือมาตรา 165 พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ 2565

6 กันยายน 2566 ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนางศิริเนตร กล้าหาญ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน มีผู้แทนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการตัดโอนภารกิจเพิ่มเติมภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานภารกิจการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน (ก่อนการจับกุม) และการจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ความก้าวหน้าการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการตัดโอนภารกิจเพิ่มเติมภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 5 ฉบับ
3. ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content