กรมป่าไม้ ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ไฟป่าและหมอกควัน

26 กันยายน 2566 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ไฟป่าและหมอกควัน ผ่านระบบ VTC ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม
โดยในส่วนของกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมปาไม้ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเเนินงานที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหามลพิษ PM 2.5 และไฟป่าหมอกควันที่กำลังจะเช้าสู่ช่วงหน้าแล้ง

Leave a Comment

Skip to content