กรมป่าไม้ ร่วมรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.

14 กันยายน 2566 ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิริโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมรับมอบนโยบายจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส. ได้ให้แนวทางและข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาล และขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับนำไปยึดเป็นหลักปฏิบัติ คือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีวินัยสำหรับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ทส. นั้น เข้าใจว่าทุกหน่วยงานเข้าใจในภารกิจของตนอย่างดีแล้ว แต่ขอเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และยึดหลักการที่ได้ให้ไว้ เชื่อว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงฯ จะดำเนินการไปด้วยความราบรื่นและเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content