กรมป่าไม้ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติฯ

1 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผอ. สผส. กรมป่าไม้ พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ในการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กันร่วมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรายงานผลการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะนำผลการประชุมไปรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content