กรมป่าไม้ ประชุม คกก. อำนวยการจัดการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59

27 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 (ITTC59) และการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) การแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณในการดำเนินงาน และประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมสำหรับการเตรียมการจัดการประชุม ITTC59 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ในเขตร้อน รวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรมไม้ของไทยได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งสอคคล้องกับวิสัยทัศน์กรมป่าไม้ นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Leave a Comment

Skip to content