กรมป่าไม้ ประชุมเตรียมจัดงานวันปิยมหาราช และงานวันสถาปนากรมป่าไม้

5 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมี นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ พร้อมผู้แทน หน่วยงานส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบ ตลอดจนรายละเอียดการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 และมีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ตามภารกิจที่ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ โดยให้รายงานความก้าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้การจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content