กรมป่าไม้ ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 67

12 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายณัฐ โก่งเกษร นายพิชัย เอกศิริพงษ์ นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายบุญสุธีีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และคณะกรรมการจากสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า เป็นการเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นคู่มือการคัดเลือก ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับกรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

Leave a Comment

Skip to content