อปม. ลงนาม MOU สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พัฒนาแอปพลิเคชันพิสูจน์ชนิดไม้

10 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมป่าไม้ กับ สจล. โดยมี นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ ระหว่างกรมป่าไม้ และ สจล. โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ในการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้ให้กับบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทั้งสองฝ่าย รวมถึงอุตสาหกรรมไม้ทั้งระบบและการพัฒนาประเทศในภาพรวม

Leave a Comment

Skip to content