อปม. ร่วมงานแสดงเจตนารมณ์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

17 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร CW Tower กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นประธาน พร้อมกันนี้นี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ”

ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 14 องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินการโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพป่าให้สามารถเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาป่า เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ในการดำเนินการร่วมกับป่าชุมชน ซึ่งดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 100,000 ไร่ ในโอกาสนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และตัวแทนเครือข่าย 12 องค์กร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาคีเครือข่าย โดยมีคุณกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีประธานเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายฯ จนประสบความสำเร็จ สามารถดูแลรักษาป่าให้คงอยู่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงระหว่างคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content