อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ พร้อมผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 ขอให้กลุ่มงานจริยธรรมพิจารณารายละเอียดในการดำเนินการในปีต่อไปให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น
3. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าดำเนินการสอดส่อง ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างเคร่งครัด อย่าให้มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. การขออนุญาตต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่ ให้กองการอนุญาต เชิญสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางที่จะทำให้การดำเนินการเรื่องการอนุญาตที่ค้างอยู่ให้รวดเร็วขึ้น
5. มาตราการป้องกันและแก้ปัญหาเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ และสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook Fanpage) ของกรมป่าไม้ โดนแฮ็กข้อมูล ขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งดำเนินแก้ปัญหา และหามาตรการป้องกัน
6. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
7. งานนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
8. ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568
9. รายงานความก้าวหน้าการจัดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” ระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ 10. การจัดเตรียมงานสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ในวันที่ 18 กันยายน 2566
11. การกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณของหน่วยงานระดับจังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่น

Leave a Comment

Skip to content