รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2566 ห้องประชุม บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายนวพล ดิษเสถียรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 จากกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมตัดสินรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการตัดสินรางวัล ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ และประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การพัฒนา” ซึ่งผลการตัดสินจะดำเนินการประกาศในโอกาสต่อไป ในการนี้ ได้มีการหารือเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานมอบรางวัลด้วย

Leave a Comment

Skip to content