รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปิดการประชุมการป่าไม้ 25 พร้อมส่งไม้ต่อ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

25 สิงหาคม 2566 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 พร้อมส่งมอบไม้ต่อให้ นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 26 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุม ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ร่วมส่งมอบ ทั้งนี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง กล่าวว่า การประชุมการป่าไม้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านป่าไม้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจป่าไม้ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน หรือ global warming โดยก่อนปิดการประชุม มีการมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ผลงานวิจัยทางวิชาการ ในการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ด้วย

Leave a Comment

Skip to content