“ทส.” เปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

23 สิงหาคม 2566 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25“ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านป่าไม้ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2566 เพื่อเปิดให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสากล รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใรการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

Leave a Comment

Skip to content