กรมป่าไม้ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

30 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยในการประชุมมีการรับฟังการบรรยาย หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งจัดคลินิกให้คำปรึกษา (Work shop) เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในแนวทางต่าง ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งกรมป่าไม้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐของกรมป่าไม้”

Leave a Comment

Skip to content