กรมป่าไม้ รับมอบกล่องรับบริจาคแก้วน้ำพลาสติก จากองค์การสวนสัตว์

21 สิงหาคม 2566 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบกล่องรับบริจาคแก้วที่ใส่เครื่องดื่มจาก นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สายอนุรักษ์และวิจัย) เพื่อจัดวางภายในกรมป่าไม้ สำหรับรับบริจาคแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (KAEKLA FOR YOU)” ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (KAEKLA FOR YOU)” เพื่อนำแก้วที่ใส่เครื่องดื่มต่าง ๆ
ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. เพื่อการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ
  2. เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับกรมป่าไม้ตามนโยบายการลดการใช้ถุงดำของกรมป่าไม้
  3. เพื่อนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและกายอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
    โดยกล่องรับบริจาคแก้วน้ำดังกล่าว จะตั้งวางบริเวณศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2566 และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ นำแก้วน้ำที่ล้างสะอาดแล้วมาใส่ลงกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content