รอง อปม. เข้าร่วมงาน “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เชียงใหม่

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบชุดนิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีพลังงาน ให้แก่รองอธิบดีกรมป่าไม้
  ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2564 ให้กับกรมป่าไม้ จำนวน 77 ข้อเสนอโครงการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน  แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน สระบุรี และ เลย  ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลให้มีพลังงานทดแทนใช้และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 ครัวเรือน กว่า 53,000 คน ได้รับประโยชน์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สร้างรายได้สร้างอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับฟังรายงานข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Leave a Comment

Skip to content