กรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

28 กรกฎาคม 2566 ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ ในเวลา 07.30 น. ผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ในการถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

Leave a Comment

Skip to content