กรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนฯ

5 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ลดความเข้มงวด (ข้อห้าม) และแนวทางการอนุญาตสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่กรมป่าไม้ โดยมีวาระในการประชุมดังนี้

  1. ข้อเสนอแนะในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
  2. แนวทางในการอนุญาตการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่กรมป่าไม้
  3. แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช.
  4. การกำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

Leave a Comment

Skip to content