กรมป่าไม้ ร่วมประชุมขับเคลื่อน “น่านแซนด์บอกซ์”

18 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า “น่านแซนด์บอกซ์” โดยมี นายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการภาคเอกชน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำข้อตกลงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกษตรกรรายแปลงที่ทำกินในเขตป่าตามกฎหมายจังหวัดน่าน ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือ “น่านแซนด์บอกซ์”
โดย นายจตุพร ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการน่านแซนด์บอกซ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า (คทช.) ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ เพื่อสนับสนุนน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Leave a Comment

Skip to content