“กรมป่าไม้ พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566”

11 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

นายบรรณารักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ในครั้งนี้ ได้มีการเสนอผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ รวมทั้งหมด 17 ราย โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 4 ราย และสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามอบรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของกรมป่าไม้ พร้อมทั้ง ในครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำความเห็นของคณะกรรมการ ไปปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยผู้ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2558 ตลอดจนประกาศกรมปาไม้ เรือง หลักเกณฑ์และรางวัลที่จะมอบให้ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ.2558 ในรูปแบบคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำใช้ประกอบการพิจารณาในปีต่อไป

Leave a Comment

Skip to content