กรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. กรณีขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปี 2566

25 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมประชุมกับนางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ทส. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Comment

Skip to content