กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบการศึกษาวิจัยในเขตป่าสงวนฯ

12 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบ กรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดโดยกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ทั้งนี้ มีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกองการอนุญาต ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กับร่างระเบียบกรมป่าไม้ใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงร่างดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content