“ซักซ้อมการปฏิบัติงานของทีมงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวง ทส. ให้เกิดประสิทธิภาพ”

29 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบายสำคัญให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ ทส. เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ ของ ทส. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

  1. ขอให้ทุกหน่วยงานปรับรูปแบบ การทำงานประชาสัมพันธ์ในลักษณะเป็นความเป็น unity ไม่ใช่เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ
  2. ให้ความสำคัญกับเครื่องมือ ของงานประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากหัวข้อ และบุคคลที่ให้ข้อมูลในงานประชาสัมพันธ์
  3. ให้ความสำคัญกับปฏิทินของหน่วยงาน ตลอดจนในการชี้แจงข่าวทีาสำคัญของหน่วยงาน
    นอกจากนั้น ท่านประธานได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ได้แก่
  4. ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมผลงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน และงานที่จะดำเนินการต่อไป จัดส่งให้กระทรวง ฯ ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2566
  5. ในปี 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ขอให้ทุกหน่วยเตรียมงานเพื่อเทิดพระเกียรติ ตามภารกิจของหน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content