กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมซักซ้อมการส่งมอบ-รับมอบพื้นที่สวนป่า

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชุมซักซ้อมการส่งมอบ-รับมอบพื้นที่สวนป่าและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ การส่งมอบ-รับมอบพื้นที่ส่วนป่าและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพื้นที่สวนป่าและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์รวมอยู่ด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการส่งมอบ-รับมอบฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

Leave a Comment

Skip to content