กรมป่าไม้ ประชุมหารือการเพิกถอนป่าสงวนฯ ที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 กรณี การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายอธิพงษ์ ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นายฉัตรพงศ์ สมหมาย ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กองการอนุญาต กลุ่มนิติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงพิจารณาประเด็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content