กรมป่าไม้ ประชุมทบทวนเป้าหมายการปลูกป่า ปี 66-70

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและ การทบทวนเป้าหมายการปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2566 – 2570 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า คณะตัวแทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” โดยในส่วนของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ ปี 2563-2565 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส. พระราชทาน) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ทส. จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเสื่อมสภาพของป่าโดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐ หรือรวมถึงที่ดินที่อยู่ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ป่าต้นน้ำกลับมามีความสมบูรณ์เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่เป้าหมายโครงการจำนวน 2.68 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ดำเนินการปลูกป่าแล้ว จำนวน 819,064 ไร่ จากเป้าหมายที่ กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ จำนวน 2.68 ล้านไร่

กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content