กรมป่าไม้ จัดอบรมข้าราชการใหม่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ

19 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาการป่าไม้ จ.แพร่
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการกรมป่าไม้” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยในการเปิดอบรมดังกล่าว มีนายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริการกลาง ผู้บริหาร สจป. ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า การฝึกอบรมข้าราชการใหม่ในครั้งนี้ ขอให้แต่ละคนได้ทำความรู้จักกันให้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกคนได้ทำความรู้จักกันก็จะสามารถประสานงานในแต่ละหน่วยงานกันได้เป็นอย่างดี สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือประสานการทำงานร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า และจากกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการใหม่ จำนวน 56 นาย ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

Leave a Comment

Skip to content