กรมป่าไม้ จัดประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ผู้อำนวยการ สจป.ที่ 1-13 ผู้อำนวยการ สจป.สาขาทุกสาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1. เชิญผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกคน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  2. หน่วยงานในสังกัดรายงานผลความก้าวหน้าของงานสำคัญ ดังนี้
  • การประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 18 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566
  • การร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยที่ 59
  • การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  • การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในป่านันทนาการและป่าสงวนแห่งชาติ
  • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความคืบหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการของทั้ง 2 หน่วยงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

Leave a Comment

Skip to content