กรมป่าไม้ร่วมประชุม ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองประธานกรรมการ องคมนตรี 6 ท่าน คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในส่วนกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงศ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย จำนวน 18 โครงการ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 โครงการ ภาคกลาง 5 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โครงการ และภาคใต้ 8 โครงการ

Leave a Comment

Skip to content