กรมป่าไม้ร่วมประชุมหารือ การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

     นายพิชิต สมบัติมากรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล“พื้นที่ป่าไม้” และ “พื้นที่สีเขียว” ของประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ จำนวน 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลและการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ “พื้นที่ป่าไม้” และ “พื้นที่สีเขียว” ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดนิยามเกี่ยวกับ “พื้นที่ป่าไม้” และ “พื้นที่สีเขียว” และการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นเอกภาพ ซึ่งจะมีการนำผลที่ได้จากการประชุมหารือเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content