อปม. ให้สัมภาษณ์ FAO ยืนยันความพร้อมในการใช้แพลตฟอร์ม e-tree ขึ้นทะเบียนส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในประเด็นเกี่ยวกับการนำแพลตฟอร์ม e-tree เพื่อรองรับการลงทะเบียนการปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถขึ้นที่ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่าได้ และอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านบริหารจัดการไม้ในที่ดินและจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง การตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน และแบบน้ำหนัก/ปริมาตร อีกประการหนึ่งการนำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ที่จะเข้าร่วมกับกรมป่าไม้ในการลงทะเบียนต้นไม้ซึ่งมีสองระบบ หากจะขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าก็ใช้ระบบสวนป่าออนไลน์ แต่หากไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ ก็ให้ใช้ e-tree ซึ่งกรมป่าไม้ส่งเสริมให้ดำเนินการทั้งสองระบบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content