ผู้ตรวจ ทส. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของกรมป่าไม้

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ เช่น กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-Move และความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้
โดยในการตรวจติดตามการดำเนินงานดังกล่าว มีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้ตรวจราชการกรม นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนาโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมรายงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content