กรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทาน

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้จำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทาน โดยมี พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.พระราซทาน เขตพระราชฐาน พระราชวังดุสิต โดยในส่วนของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ ปี 2563-2565 ดำเนินการปลูกป่าแล้ว จำนวน 819,064 ไร่ จากเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ จำนวน 2.68 ล้านไร่อีกทั้งได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการปลูกป่าต้นน้ำต้นแบบ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานด้านการปลูกป่า ประสานหน่วยงานภาคีเครือายภาคเอกซน เพื่อร่วมปลูกป่าในรูปแบบจิตอาสา

Leave a Comment

Skip to content