กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมการป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดประชุม การป่าไม้ ครั้งที่ 25 โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลัก คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกำหนดรูปแบบการประชุมในลักษณะ การปาฐกถาพิเศษ โดย รมว. ทส. การบรรยายพิเศษ โดยผู้มีชื่อเสียงและผลงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เวทีเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอ ผลงานทางวิชาการป่าไม้ ของนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนมีการประกวดภาพโปสเตอร์ ทั้งนี้ มติจากการประชุมดังกล่าวกรมป่าไม้ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content