กรมป่าไม้ จัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดการสัมมนาดังกล่าว มีผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยนายจตุพร กล่าวว่า การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงการจัดทำแผนนโยบายป่าไม้แห่งชาตินั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจัดการและแก้ปัญหา โดยมองไปที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้ได้ ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ วันนี้จึงถือว่ามีความสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดการตามกรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้สัมฤทธิ์ผล นำไปสู่การปฏิบัติใช้อย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดย ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content