อปม. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากกรมชลประทาน ผู้แทนจากสำนักงาน ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 เมษายน 2566 ห้องประชุมสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จ. นครศรีธรรมราช

โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งไว้ 7 มาตรการ คือ

  1. จัดเตรียมกำลังพล จำนวน 178 นาย
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟ จำนวน 34 ชุด
  3. จัดตั้งเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง จำนวน 31 เครือข่าย
  4. จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  5. ลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการ “ชิงเก็บลดเผา”
  6. จัดทำแผนการลาดตระเวน ติดตามเฝ้าระวัง จำนวน 30 วัน/เดือน
  7. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้

ทั้งนี้ ปลัด ทส. มีความเป็นห่วงสถานการณ์การเกิดไฟป่า เนื่องจากความแห้งแล้งในป่าพรุ และขอให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานความร่วมมือจากกรมชลประทานเพื่อสูบน้ำเข้าป่าพรุให้มีน้ำหล่อไว้ให้ดินชุ่มชื้น พร้อมทั้งให้เร่งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากร ปัญหาไฟป่า และหากมีการกระทำผิดกฎหมายให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Comment

Skip to content