อปม. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.กองการอนุญาต นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สจป. 10 (ราชบุรี) ร่วมประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน มีนายอรรถพล เจริญชันษา อทช. รรท. ออส. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้านตะวันตก บ้านสาละวะ – บ้านจะแก ระยะทาง 44 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ของประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงแนวทางการจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้าน 146 ราย จำนวน 272 แปลง เนื้อที่รวม 2,412.80 ไร่ ผลการสำรวจครอบครองที่ดินรายละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่ได้ดำเนินการสำรวจการถือครองแล้ว และได้ทำการ รังวัดฝังหลักเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์แล้ว ราษฎรสามารถเข้าดำรงชีวิตได้ตามวิถีปกติ โดยไม่มีการบุกรุกพื้นที่นอกเหนือ จากที่ได้สำรวจและช่วยดูแลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้ที่ประชุม รับทราบด้วย

Leave a Comment

Skip to content